Algemene voorwaarden Young & Unlimited

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Young & Unlimited: de vennootschap onder firma Young & Unlimited, met KvK nummer: 73197874

Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de opdracht tot behandeling van de cliënt en/of een opdracht tot het houden van een training of advisering, in de ruimste zin des woords, verstrekt aan Young & Unlimited.

Client: degene op wiens persoon de consult(s) rechtstreeks betrekking heeft/ hebben.

Behandelplan: een voor aanvang van de behandeling opgesteld voorstel waarin wens van de cliënt en advies van Young & Unlimited zijn verwoord en een prijsofferte is gedaan.

Programma: een serie met elkaar verband houdende behandelingen welke toewerken naar een doel.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Young & Unlimited enerzijds en een Opdrachtgever en een Cliënt anderzijds waarop Young & Unlimited deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Young & Unlimited sluit met haar Opdrachtgevers geen overeenkomsten zoals genoemd in artikel 7:446 BW.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Young & Unlimited enerzijds en een Opdrachtgever en/of een Cliënt anderzijds zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.4 Wijzigingen van een overeenkomst, waaruit nadelige gevolgen voor Young & Unlimited ontstaan en annulering van een overeenkomst zonder toestemming van Young & Unlimited, zijn onverbindend behalve wanneer van de wet gevorderd zou kunnen worden.

 

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Young & Unlimited zijn vrijblijvend en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2 Een overeenkomst tussen Young & Unlimited en een Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat een Opdrachtgever de offerte en/of aanbieding aanvaardt en Young & Unlimited een voor akkoord ondertekende offerte van Opdrachtgever ontvangt.

 

Artikel 4 – Contractduur, uitvoeringstermijnen, uitvoering overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen Young & Unlimited en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van het in de offerte omschreven programma, training of advisering tenzij anders wordt overeengekomen.

4.2 Indien Young & Unlimited en/of Opdrachtgever en/of Cliënt het nodig achten, kunnen zij overeenkomen meer consults uit te voeren dan overeengekomen in de offerte. Young & Unlimited zal Opdrachtgever voorafgaand aan de start van de extra consults informeren over de kosten die dit met zich meebrengt voor de Opdrachtgever. Hierdoor zal alsdan automatisch de duur voor het in lid 1 van dit artikel omschreven programma worden aangepast naar de afgesproken datum van de uitvoering van de extra consults.

4.3 De duur van het onder lid 1 van dit artikel omschreven programma of behandelplan of de termijn van uitvoering van bepaalde consults, zijn geen fatale termijnen. Door de enkele overschrijding is Young & Unlimited niet in verzuim.

4.4 Young & Unlimited heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.5 Bij het inschakelen van derden zal Young & Unlimited zorgvuldig te werk gaan. Young & Unlimited is echter niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Young & Unlimited gaat ervan uit en bedingt zo nodig hierbij, dat een aan haar gegeven opdracht van Opdrachtgever de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

4.6 Opdrachtgever en Cliënt zorgen voor het ter beschikking stellen van de benodigde gegevens, bij gebreke waarvan de behandelingen en/of werkzaamheden kunnen worden opgeschort tot het moment van ter beschikkingstelling, met uitsluiting van enige aansprakelijkheid die door de opschorting zou zijn ontstaan.

4.7 Het in lid 1 van dit artikel omschreven behandelplan zal op nader te specificeren wijze worden aangeleverd en na veertien dagen na het einde van de laatste behandeling vervalt het recht van Opdrachtgever en/of Cliënt te reclameren.

4.8 Young & Unlimited heeft te allen tijde een inspanningsverplichting en de overeenkomst behelst geen resultaatsverbintenis.

4.9 Young & Unlimited behoudt zich het recht voor (een deel van) de behandeling /programma te laten uitvoeren door een andere behandelaar/trainer/adviseur dan in aankondigingen of overeenkomst is opgenomen.

 

Artikel 5 – Annulering Consult/Behandeling

5.1 Tot veertien kalenderdagen voor datum van het eerste consult/behandeling van Cliënt kan Opdrachtgever en/of Client het programma schriftelijk annuleren. In dat geval is Young & Unlimited bevoegd 5% van het tarief als genoemd in de offerte bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Bij annulering binnen veertien kalenderdagen voor de datum van het eerste consult/behandeling van Cliënt, is Young & Unlimited bevoegd 10% van het tarief als genoemd in de offerte bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.2 Bij afmelding voor een enkel consult/behandeling door Client tot 24 uur voor aanvangstijd zal het consult/behandeling op een later tijdstip opnieuw worden ingepland. Bij afmelding voor een enkel consult/behandeling door Client binnen 24 uur voor aanvangstijd vervalt het consult/behandeling zonder recht op restitutie, terugbetaling of vervangend consult/behandeling, ongeacht de reden van afmelding.

5.3 Indien Client niet op een consult/behandeling verschijnt en/of meer dan dertig minuten later verschijnt dan in de schriftelijke afspraken is vastgelegd vervalt het consult/behandeling zonder recht op restitutie, terugbetaling of vervangend consult/behandeling, ongeacht de reden van niet of te laat verschijnen.

 

Artikel 5 – Annulering Training of Advies

5.4 Tot dertig kalenderdagen voor datum van de eerste training kan Opdrachtgever kosteloos schriftelijk een training of advisering annuleren. Bij annulering binnen dertig kalenderdagen voor de datum van de eerste training, is de Opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd, zoals genoemd in de offerte.

5.5 Young & Unlimited heeft het recht zonder opgave van redenen het programma te annuleren of deelname van een Cliënt te weigeren, in welk geval de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling hetzij in mindering brengen op de factuur van de door deze annulering niet uitgevoerde (delen van) consult/behandeling, training of advisering.

 

Artikel 6 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

6.1 Young & Unlimited is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Young & Unlimited kan worden gevergd en alle tot dat moment verrichte werkzaamheden en door Young & Unlimited gemaakte kosten zullen alsdan bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.2 Indien Young & Unlimited tot ontbinding of opschorting overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.3 Young & Unlimited heeft het recht de werkzaamheden op te schorten, indien Opdrachtgever een declaratie na het verstrijken van de betalingstermijn onbetaald laat. Indien Opdrachtgever in gebreke is onder haar betalingsverplichting jegens Young & Unlimited, is Young & Unlimited gerechtigd alle werkzaamheden die zijn verricht en die nog niet in rekening zijn gebracht direct te factureren en een betalingstermijn van 1 werkdag te hanteren en alsdan zekerheid of een voorschot te vragen voor eventuele verdere werkzaamheden die worden verricht, onverminderd het bepaalde in artikel 7. Young & Unlimited aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de Opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.

6.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Young & Unlimited vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Young & Unlimited op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6.5 Indien Opdrachtgever en/of Client een in de offerte omschreven programma, om welke reden dan ook, (tussentijds) annuleert, is Young & Unlimited bevoegd het totale bedrag als genoemd in de offerte bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.6 Indien de Cliënt en de Opdrachtgever niet zijn verenigd in dezelfde natuurlijke persoon, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de Cliënt zijn volledige toestemming en medewerking verleent aan de consults/behandelingen door Young & Unlimited. Indien de Cliënt bij nader inzien zijn toestemming onthoudt, of tussentijds intrekt, is Young & Unlimited gerechtigd het totale bedrag als genoemd in de Offerte in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Overmacht

7.1 Young & Unlimited is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Indien Young & Unlimited door overmacht verhindert is een (deel van) een behandeling /programma uit te voeren op de overeengekomen datum, biedt Young & Unlimited aan dit (deel van) een behandeling /programma op een ander, met Opdrachtgever en/of Client nader overeen te komen datum uit te voeren.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Young & Unlimited geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Young & Unlimited niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Young & Unlimited heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Young & Unlimited zijn verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4 Indien Young & Unlimited door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht.

7.5 Voor zover Young & Unlimited ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Young & Unlimited gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7.6 Wijzigingen door overmacht geven Opdrachtgever en/of Client geen recht op reclamatie, terugbetalen van kosten, dekking van gemaakte kosten of vergoeding van derving van inkomen. Opdrachtgever en/of Client vrijwaart Young & Unlimited van in gebreke stelling en claims. Wijzigingen door overmacht betekenen geen verandering of aanpassing van de overeenkomst anders dan hetgeen onder lid 7.3 van dit artikel is omschreven.

 

Artikel 8 – Betaling en incassokosten

8.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Young & Unlimited aangegeven. Young & Unlimited is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen en/of periodiek uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3 Young & Unlimited heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

8.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Young & Unlimited verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Indien blijkt dat Young & Unlimited tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die Opdrachtgever betaalt voor het volgen van een behandeling door Cliënt. Young & Unlimited kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

9.2 Young & Unlimited is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de Cliënt. Opdrachtgever en Cliënt vrijwaren Young & Unlimited tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

 

Artikel 10 – Vertrouwelijke informatie

10.1 Young & Unlimited, Opdrachtgever en Cliënt staan ervoor in dat gedurende en na het einde van de overeenkomst alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid of redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd dient te worden.

10.2 Young & Unlimited stelt zich onder de richtlijnen voor omgang met persoonsgegevens conform de Wet op Privacy.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Young & Unlimited partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

11.2 De rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Young & Unlimited het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.